ELVETIEEE!!!!

Ûro si tovo keitone, o’brgant tovo bârgo
Ûro si tovo keitone, o’brgant tovo bârgo
Toge si se met snibi, stâj si borso anda
Toge si se met snibi, stâj si borso anda
Cuonos bê tû sê - immi spakto…
Cuonos bê tû sê - vo tovo vidâ

Venô ap tovo albeis, venô ap de bejos
Venô ap tovo albeis, venô ap de bejos
Venô ap oljo trâno, cu tov’ oljo aunio
Venô ap oljo trâno, cu tov’ oljo aunio
Cuonos bê tû sê - immi spakto…
Cuonos bê tû sê - vo tovo vidâ

Vegro, abonâ, o aqâ, magos, melb o nanto
Vegro, abonâ, o aqâ, magos, melb o nanto
Reipatro o tovo bivûed panavo
Reipatro o tovo bivûed panavo
Cuonos bê tû sê - immi spakto…
Cuonos bê tû sê - vo tovo vidâ

Karaô tû teko têrsos
Kanô ois uis an dêvo
So bâdo het er ti sê
Imon koimo elvetieSong name Uis Elveti
Artist Eluveitie
Album The Early Years